อำนาจของรัฐบาลในโลก Social Media

Social Media หรือสื่อสังคมออนไลน์ ที่มีผู้ใช้กันทั่วโลก ล้วนเป็นการบ่งบอก ระบุตัวตนผู้ใช้เป็นอย่างดี เพราะผู้ใช้สามารถแสดงความคิดเห็นได้ บน Social Media แต่ก็มีกรอบของการลงโทษ แบบศาลชั้นต้น นั้นคือ การร่วมกันแสดงความคิดเห็น บน Social Media ว่าอะไรที่ถูกต้อง หรือมีผู้ที่กระทำไม่เหมาะสม แล้วผู้ใช้ Social Media เหล่านี้ ที่ร่วมกันกระตุ้นให้ ภาครัฐบาล ได้ดำเนินการ การทำงานอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย ซึ่งบนโลก Social Media ก็มีเงื่อนไข การวิจารณ์ได้ แต่ไม่สามารถนำตัวผู้ที่กระทำความผิดไปลงโทษได้ เพราะกรอบของผู้ที่อยู่ในสังคม Social Media ก็อยู่ภายใต้กฎหมายบ้านเมืองอยู่ดี

หากมองในแง่มุม การนำ Social Media ไปใช้ใหเกิดประโยชน์ระดับมหภาคนั้น ก็คงเป็นการทำให้เกิดประโยชน์ที่ที่ทำกำไร หรือผลตอบแทนสูงสุดของ Social Media คือมีมูลค่ามากกว่าตัวเงิน รัฐบาลนำ Social Media ไปใช้ให้เกิดแรงกระตุ้น การสื่อสารภายนอกต่อประชาชนว่า ผลงานที่รัฐบาลได้ทำให้เกิดประโยชน์ด้านบวก เพราะเมื่อประชาชนผู้ใช้ Social Mediaได้รับรู้ ข้อมูล Social Mediaที่ถูกส่งต่อและเผยแพร่ข้อมูลต่อๆกัน ทำให้ Social Media เป็นเครื่องมือที่ทำให้รัฐบาล เข้าใกล้ประชาชนมากขึ้น

เสียงหนึ่งบน Social Media อาจเป็นมูลค่าการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ เพราะ Social Mediaที่รัฐบาลใช้เป็นเครื่องมือนั้น เสมือนรัฐบาลนั้นสร้างครอบครัวหลังใหญ่ ในประเทศตนเอง Social Media จึงเป็นเหมือนช่องทางการสื่อสาร ที่ทำการตลาดไปสู่ประชาชนโดยความตั้งใจของรัฐบาล ที่จะส่งข้อมูลผ่าน Social Media เป็นข่าวสารที่ประชาชนสามารถรับรู้ โดยผู้ใช้ Social Media ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย

แต่ดูเหมือนการสื่อสารผ่าน Social Media นี้อาจจะเป็นการสื่อสารเพียงทางเดียว หากไม่มีผู้ที่คอยพูดคุย หรือตอบความคิดเห็นของประชาชน เพราะปัญหาที่ผ่านมาของการดำเนินงานของรัฐบาล ที่การร้องเรียนช่องทางอื่น ว่าล่าช้า และไร้ซึ่งประสิทธิภาพการทำงานมากเพียงไร ดังนั้นฝ่ายโฆษกของรัฐบาล จึงเปรียบเหมือนหน้าต่างที่ทำหน้าที่ส่งข้อมูลด้านบวก ผ่าน Social Mediaสู่ประชาชน เพื่อดำเนินการแสดงผลงานที่ดีสู่สายตาประชาชน แต่ก็ต้องยอมรับว่า Social Mediaนั้นมีผู้ใช้ที่ไม่ได้เพียงหนึ่งความคิดเห็นเดียวที่จะเหมือนกันเสมอไป เพราะSocial Media เป็นแหล่งข้อมูลของผู้เห็นต่าง ดังนั้น หน้าที่ของรัฐบาล โดยการใช้ Social Mediaเพื่อการดำเนินการ ทลายกำแพงความเห็น ความแตกแยกผ่านการเสนอสิ่งที่เป็นผลดีกับส่วนรวม

เมื่อลองพิจารณาถึงคุณค่าของ Social Media นั้นก็เปรียบเหมือนดาบสองคม ที่เมื่อรัฐบาลหยิบนำไปใช้แล้ว ย่อมควรมีวิธีในการดำเนินการ เพราะ Social Media สามารถเผยแพร่ข้อมูลในด้านดี ให้ประชาชนรับรู้ และเป็นแรงผลักดันในการสนับสนุนรัฐบาลเป็นอย่างดี แต่อีกมุมหนึ่ง ในการที่รัฐบาลพยายมจะควบคุม การใช้ Social Media และเป็นการลดทอนสิทธิส่วนบุคคล นั้นก็เป็นการลดความเชื่อมั่นต่อการทำงานของรัฐบาล ที่ทำลายบทบาทสิทธิพลเมือง ในการใช้ Social Mediaนั้นเอง

บทความโดย 
นัองพัด Content Writer
Tokmun Productions Team
#TwoHeadsAre BetterThanONE
บริการทำ SEO และออกแบบเว็บไซต์